ร้อยละการฉีด เป้าหมาย ปชก.ทั้งจังหวัด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ร้อยละการฉีด เป้าหมาย ปชก MOPH_IC

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564ตารางแสดงความครอบคลุมจำนวนประชากรที่มีที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 โดยสถานบริการในจังหวัดและต่างจังหวัด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

รหัส อำเภอ จำนวน ปชก.ปี 2564 ทั้งจังหวัด เป้าหมาย 750000 ปชก. เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก.ทั้งจังหวัด ความครอบคลุม เป้าหมาย 750000 ปชก. ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก Moph_IC
เข็ม 1 เข็ม 2 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 1 %เข็ม 2
6001 เมืองนครสวรรค์ 243913 175901 233481 188367 157093 77.23 64.41 107.09 89.31 80.68 67.28
6002 โกรกพระ 34098 25064 27521 23985 20725 70.34 60.78 95.70 82.69 87.15 75.31
6010 พยุหะคีรี 60709 43324 50689 40513 34102 66.73 56.17 93.51 78.71 79.92 67.28
6011 ลาดยาว 83191 61408 60396 48472 39545 58.27 47.54 78.93 64.40 80.26 65.48
6005 บรรพตพิสัย 85441 60792 62572 50502 39707 59.11 46.47 83.07 65.32 80.71 63.46
6006 เก้าเลี้ยว 34358 24405 26498 21542 16456 62.70 47.90 88.27 67.43 81.30 62.10
6008 ท่าตะโก 66175 47017 47538 40705 35150 61.51 53.12 86.58 74.76 85.63 73.94
6003 ชุมแสง 63264 43150 46619 38054 32130 60.15 50.79 88.19 74.46 81.63 68.92
6004 หนองบัว 66143 48524 45777 38351 33359 57.98 50.43 79.04 68.75 83.78 72.87
6007 ตาคลี 104117 75814 87356 66925 53366 64.28 51.26 88.28 70.39 76.61 61.09
6009 ไพศาลี 70287 50466 49917 39967 32784 56.86 46.64 79.20 64.96 80.07 65.68
6012 ตากฟ้า 39692 28586 34223 27654 24398 69.67 61.47 96.74 85.35 80.81 71.29
6013 แม่วงก์ 50209 37273 36555 29687 25215 59.13 50.22 79.65 67.65 81.21 68.98
6014 แม่เปิน 20898 14807 15338 13006 10276 62.24 49.17 87.84 69.40 84.80 67.00
6015 ชุมตาบง 18031 13469 12160 9547 7354 52.95 40.79 70.88 54.60 78.51 60.48
รวม 1040526 750000 836640 677277 561660 65.09 53.98 90.30 74.89 80.95 67.13

ตารางแสดงความครอบคลุมจำนวนประชากรที่มีที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 โดยสถานบริการในจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

รหัส อำเภอ จำนวน ปชก.ปี2564 ทั้งจังหวัด เป้าหมาย 750000 ปชก. เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก.ทั้งจังหวัด ความครอบคลุม เป้าหมาย 750000 ปชก. ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก Moph_IC
เข็ม 1 เข็ม 2 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 1 %เข็ม 2
6001 เมืองนครสวรรค์ 243913 175901 233481 175962 147485 72.14 60.47 100.03 83.85 75.36 63.17
6002 โกรกพระ 34098 25064 27521 21940 19086 64.34 55.97 87.54 76.15 79.72 69.35
6010 พยุหะคีรี 60709 43324 50689 36346 30920 59.87 50.93 83.89 71.37 71.70 61.00
6011 ลาดยาว 83191 61408 60396 43158 35540 51.88 42.72 70.28 57.88 71.46 58.84
6005 บรรพตพิสัย 85441 60792 62572 45205 35781 52.91 41.88 74.36 58.86 72.24 57.18
6006 เก้าเลี้ยว 34358 24405 26498 19936 15230 58.02 44.33 81.69 62.41 75.24 57.48
6008 ท่าตะโก 66175 47017 47538 35897 31284 54.25 47.27 76.35 66.54 75.51 65.81
6003 ชุมแสง 63264 43150 46619 33748 28990 53.34 45.82 78.21 67.18 72.39 62.18
6004 หนองบัว 66143 48524 45777 34092 30174 51.54 45.62 70.26 62.18 74.47 65.92
6007 ตาคลี 104117 75814 87356 59368 47607 57.02 45.72 78.31 62.79 67.96 54.50
6009 ไพศาลี 70287 50466 49917 35127 29242 49.98 41.60 69.61 57.94 70.37 58.58
6012 ตากฟ้า 39692 28586 34223 25953 23097 65.39 58.19 90.79 80.80 75.83 67.49
6013 แม่วงก์ 50209 37273 36555 25850 22414 51.48 44.64 69.35 60.13 70.72 61.32
6014 แม่เปิน 20898 14807 15338 9964 7721 47.68 36.95 67.29 52.14 64.96 50.34
6015 ชุมตาบง 18031 13469 12160 8316 6449 46.12 35.77 61.74 47.88 68.39 53.03
รวม 1040526 750000 836640 610862 511020 58.71 49.11 81.45 68.14 73.01 61.08