ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 08 NULL NULL 7 7 7 5 100.00 100.00 71.43 0 0.00
60 08 NULL 143 142 122 57 99.30 85.31 39.86 1 0.70
60 08 01 600801 ท่าตะโก 8368 7236 6710 3370 86.47 80.19 40.27 1,132 13.53
60 08 02 600802 พนมรอก 4885 4138 3799 1334 84.71 77.77 27.31 747 15.29
60 08 03 600803 หัวถนน 6322 5491 5164 2337 86.86 81.68 36.97 831 13.14
60 08 04 600804 สายลำโพง 6276 5435 5041 2317 86.60 80.32 36.92 841 13.40
60 08 05 600805 วังมากร 5396 4769 4441 2309 88.38 82.30 42.79 627 11.62
60 08 06 600806 ดอนคา 9524 8160 7595 3607 85.68 79.75 37.87 1,364 14.32
60 08 07 600807 ทำนบ 2720 2283 2142 995 83.93 78.75 36.58 437 16.07
60 08 08 600808 วังใหญ่ 1957 1748 1648 915 89.32 84.21 46.76 209 10.68
60 08 09 600809 พนมเศษ 3906 3488 3288 1540 89.30 84.18 39.43 418 10.70
60 08 10 600810 หนองหลวง 5573 5122 4876 2379 91.91 87.49 42.69 451 8.09
รวม 55077 48019 44833 21165 87.19 81.40 38.43 7,058 12.81