รายงานการฉีดวัคซีน Covid-19 แยกรายโรงพยาบาลและชนิดยี่ห้อวัคซีน จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 04 กรกฎาคม 2565

ลำดับ hosp_code โรงพยาบาล อำเภอ Sinovac AstraZeneca Sinopharm Pfizer Moderna รวมทุกยี่ห้อ
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 รวม เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 รวม เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 รวม เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 รวม เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 รวม เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 รวม
1 06889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางแดด เมืองนครสวรรค์ 536 0 0 0 536 99 574 988 0 1661 0 0 0 0 0 1 77 176 70 324 0 0 0 0 0 636 651 1164 70 2521
2 06890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ 439 0 0 0 439 24 429 430 0 883 0 0 0 0 0 18 8 44 65 135 0 0 0 0 0 481 437 474 65 1457
3 06891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกรใต้ เมืองนครสวรรค์ 281 0 0 0 281 54 271 247 0 572 0 0 0 0 0 4 37 48 13 102 0 0 0 0 0 339 308 295 13 955
4 06892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอระเพ็ด เมืองนครสวรรค์ 336 0 0 0 336 52 333 391 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 333 391 0 1112
5 06893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหงษ์ เมืองนครสวรรค์ 821 0 0 0 821 83 865 720 3 1671 0 0 0 0 0 36 34 63 24 158 0 0 0 0 0 940 899 783 27 2650
6 06894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทอง เมืองนครสวรรค์ 1033 0 0 0 1033 252 984 773 1 2010 0 0 0 0 0 13 152 109 63 337 0 0 0 0 0 1298 1136 882 64 3380
7 06895 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก่ง เมืองนครสวรรค์ 555 0 0 0 555 96 587 839 5 1527 0 0 0 0 0 6 3 82 32 125 0 0 0 0 0 657 590 921 37 2207
8 06896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลัด เมืองนครสวรรค์ 147 0 0 0 147 97 191 226 1 515 0 0 0 0 0 37 34 2 0 73 0 0 0 0 0 281 225 228 1 735
9 06897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทร เมืองนครสวรรค์ 702 0 0 0 702 108 702 2156 14 2980 0 0 0 0 0 0 22 229 7 258 0 0 0 0 0 810 724 2385 21 3940
10 06898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางม่วง เมืองนครสวรรค์ 487 0 0 0 487 12 468 485 0 965 0 0 0 0 0 25 20 7 0 52 0 0 0 0 0 524 488 492 0 1504
11 06899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ 643 0 0 0 643 33 653 497 0 1183 0 0 0 0 0 0 8 226 24 258 0 0 0 0 0 676 661 723 24 2084
12 06900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงน้ำใส เมืองนครสวรรค์ 280 0 0 0 280 64 281 500 0 845 0 0 0 0 0 0 2 158 19 179 0 0 0 0 0 344 283 658 19 1304
13 06901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 336 1 0 0 337 59 325 1061 0 1445 0 0 0 0 0 25 46 181 100 352 0 0 0 0 0 420 372 1242 100 2134
14 06902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระนอน เมืองนครสวรรค์ 717 1 0 0 718 94 684 726 0 1504 0 0 0 0 0 0 13 99 38 150 0 0 0 0 0 811 698 825 38 2372
15 06903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคลัก เมืองนครสวรรค์ 611 2 0 0 613 130 609 523 11 1273 0 0 0 0 0 18 72 109 16 215 0 0 0 0 0 759 683 632 27 2101
16 06904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติธรรม เมืองนครสวรรค์ 1460 2 3 0 1465 131 1472 654 4 2262 0 0 0 0 0 0 8 11 46 67 0 0 0 0 0 1591 1482 668 50 3794
17 06905 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 2259 0 1 0 2260 426 2125 1426 3 3980 0 0 0 0 0 59 386 548 174 1171 0 0 0 0 0 2744 2511 1975 177 7411
18 06906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุทุมพร เมืองนครสวรรค์ 414 0 0 0 414 59 415 683 6 1163 0 0 0 0 0 67 64 16 3 150 0 0 0 0 0 540 479 699 9 1727
19 06907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะคลอง เมืองนครสวรรค์ 613 0 0 0 613 261 624 878 27 1790 0 0 0 0 0 0 198 82 17 298 0 0 0 0 0 874 822 960 44 2701
20 06908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ 724 0 0 0 724 148 722 884 0 1754 0 0 0 0 0 109 245 202 46 602 0 0 0 0 0 981 967 1086 46 3080
21 06909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 2412 4 0 0 2416 218 2361 1783 29 4391 0 0 0 0 0 229 334 234 189 1000 0 0 0 0 0 2859 2699 2017 218 7807
22 06910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพิง เมืองนครสวรรค์ 1228 0 0 0 1228 32 1195 1029 15 2271 0 0 0 0 0 5 24 376 162 568 0 0 0 0 0 1265 1219 1405 177 4067
23 10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เมืองนครสวรรค์ 48719 5913 0 0 54632 16932 56310 19514 252 93009 0 0 0 0 0 9014 11413 16391 4795 41656 0 0 561 234 795 74665 73636 36466 5281 190092
24 11513 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เมืองนครสวรรค์ 6108 1123 4 0 7235 1637 6645 3680 95 12057 0 0 0 0 0 19 222 1525 922 2692 0 0 22 128 150 7764 7990 5231 1145 22134
25 12030 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 เมืองนครสวรรค์ 3193 1056 0 0 4249 1751 4042 1281 9 7083 29180 28903 77 11 58171 6123 5834 4639 412 17018 3476 3920 12011 4252 23898 43723 43755 18008 4684 110419
26 12033 โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 2644 442 0 0 3086 63 2303 651 11 3028 2770 2746 4 0 5520 12 29 2071 422 2534 161 175 588 428 1397 5650 5695 3314 861 15565
27 12034 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 เมืองนครสวรรค์ 4 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6
28 12042 โรงพยาบาลร่มฉัตร เมืองนครสวรรค์ 2571 190 0 0 2761 276 2690 325 0 3291 4761 4731 1 0 9493 9 7 614 12 642 1203 1375 4488 1494 8585 8820 8993 5428 1506 24772
29 12044 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 14751 2973 0 0 17724 3640 17440 7211 33 28324 58493 57931 236 9 116669 9251 8612 5297 1234 24401 621 718 2219 628 4243 86756 87674 14963 1904 191361
30 12284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 เมืองนครสวรรค์ 10677 2248 1 0 12926 1921 10811 5960 135 18828 0 0 0 0 0 8004 6778 8875 3324 26987 0 0 0 0 0 20602 19837 14836 3459 58741
31 14333 ศูนย์สุขภาพสะพานดำ เมืองนครสวรรค์ 974 2 1 0 977 262 1017 888 36 2203 0 0 0 0 0 2885 2354 517 455 6216 0 0 0 0 0 4123 3375 1406 491 9400
32 14334 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรใต้ เมืองนครสวรรค์ 861 0 0 0 861 227 800 756 1 1784 0 0 0 0 0 2745 2746 1837 490 7825 0 0 0 0 0 3833 3546 2593 491 10470
33 15079 ศูนย์สุขภาพชุชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม เมืองนครสวรรค์ 1291 0 0 0 1291 217 1207 429 12 1865 0 0 0 0 0 975 871 535 396 2790 0 0 0 0 0 2483 2078 964 408 5946
34 15080 ศูนย์สุขภาพชุชนวัดจอมคีรีนาคพรต เมืองนครสวรรค์ 1086 0 0 0 1086 171 1113 729 13 2026 0 0 0 0 0 471 476 373 309 1644 0 0 0 0 0 1728 1589 1102 322 4756
35 21985 ศูนย์สุขภาพชุชนสวรรค์ประชารักษ์ เมืองนครสวรรค์ 542 0 0 0 542 144 553 441 13 1151 0 0 0 0 0 7856 6624 2350 420 17289 0 0 0 0 0 8542 7177 2791 433 18982
36 42292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่ เมืองนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 43 17 344 0 404 0 0 0 0 0 3 8 143 81 235 0 0 0 0 0 46 25 487 81 639
37 06911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางตาล โกรกพระ 61 0 0 0 61 3 28 139 0 170 0 0 0 0 0 5 5 303 4 317 0 0 0 0 0 69 33 442 4 548
38 06912 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางมะฝ่อ โกรกพระ 260 0 0 0 260 20 72 406 0 498 0 0 0 0 0 20 12 287 8 327 0 0 0 0 0 300 84 693 8 1085
39 06913 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าซุด โกรกพระ 261 0 0 0 261 16 143 353 2 514 0 0 0 0 0 21 17 345 9 392 0 0 0 0 0 298 160 698 11 1167
40 06914 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โกรกพระ 180 1 0 0 181 12 269 409 0 690 0 0 0 0 0 3 8 447 6 464 0 0 0 0 0 195 278 856 6 1335
41 06915 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาแดง โกรกพระ 224 0 0 0 224 30 109 337 1 477 0 0 0 0 0 12 7 173 0 192 0 0 0 0 0 266 116 510 1 893
42 06916 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพลับ โกรกพระ 131 0 0 0 131 10 43 250 0 303 0 0 0 0 0 6 18 206 3 233 0 0 0 0 0 147 61 456 3 667
43 06917 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินศาลา โกรกพระ 524 6 0 0 530 39 426 323 0 788 0 0 0 0 0 4 3 77 3 87 0 0 0 0 0 567 435 400 3 1405
44 06918 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสูง โกรกพระ 114 0 0 0 114 5 56 123 0 184 0 0 0 0 0 2 2 71 1 76 0 0 0 0 0 121 58 194 1 374
45 11209 โรงพยาบาลโกรกพระ โกรกพระ 14521 299 0 0 14820 887 14899 2997 5 18788 0 0 0 0 0 3168 3062 3510 354 10095 20 20 217 256 513 18596 18280 6724 615 44216
46 14337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชิงเขาคีรี โกรกพระ 30 0 0 0 30 1 12 186 1 200 0 0 0 0 0 3 3 123 21 150 0 0 0 0 0 34 15 309 22 380
47 06919 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับกฤช ชุมแสง 0 0 0 0 0 10 0 11 0 21 0 0 0 0 0 93 370 18 5 486 0 0 0 0 0 103 370 29 5 507
48 06920 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ชุมแสง 0 0 0 0 0 3 0 6 0 9 0 0 0 0 0 12 27 10 14 63 0 0 0 0 0 15 27 16 14 72
49 06921 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกยไชย ชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 35 0 0 48 0 0 0 0 0 13 35 0 0 48
50 06922 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากร่าง ชุมแสง 0 0 0 0 0 2 0 16 0 18 0 0 0 0 0 25 76 21 13 135 0 0 0 0 0 27 76 37 13 153
51 06923 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 102 20 6 145 0 0 0 0 0 17 102 20 6 145
52 06924 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 12 0 0 0 0 0 4 0 8 0 12
53 06925 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันเนิน ชุมแสง 0 0 0 0 0 6 0 17 0 23 0 0 0 0 0 42 95 32 12 181 0 0 0 0 0 48 95 49 12 204
54 06926 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ชุมแสง 0 0 0 0 0 6 0 33 0 39 0 0 0 0 0 24 175 32 2 233 0 0 0 0 0 30 175 65 2 272
55 06927 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันลาน ชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 9 78 3 8 98 0 0 0 0 0 9 78 9 8 104
56 06928 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทร์ ชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 37 37 6 99 0 0 0 0 0 19 37 37 6 99
57 06929 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโพธิ์ ชุมแสง 0 0 0 0 0 1 1 11 0 13 0 0 0 0 0 10 12 1 0 23 0 0 0 0 0 11 13 12 0 36
58 06930 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่สิงห์ ชุมแสง 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 80 7 4 97 0 0 0 0 0 8 80 7 4 99
59 06931 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆะมัง ชุมแสง 0 0 0 0 0 11 1 24 1 37 0 0 0 0 0 18 113 49 11 191 0 0 0 0 0 29 114 73 12 228
60 11210 โรงพยาบาลชุมแสง ชุมแสง 22446 975 0 0 23421 3651 22485 8204 54 34394 0 0 0 0 0 6506 6206 3324 546 16582 10 8 50 117 185 32613 29674 11578 717 74582
61 14335 คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชุมแสง ชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 347 2 3 394 0 0 0 0 0 42 347 2 3 394
62 06933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ หนองบัว 267 0 0 0 267 16 228 86 0 330 0 0 0 0 0 23 7 305 15 350 0 0 0 0 0 306 235 391 15 947
63 06934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกำลัง หนองบัว 186 9 0 0 195 34 307 351 0 692 0 0 0 0 0 3 3 355 17 378 0 0 0 0 0 223 319 706 17 1265
64 06935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแรต หนองบัว 906 2 0 0 908 16 1056 392 0 1464 0 0 0 0 0 7 2 177 0 186 0 0 0 0 0 929 1060 569 0 2558
65 06936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธารทหาร หนองบัว 943 0 0 0 943 7 966 443 0 1416 0 0 0 0 0 56 38 237 0 331 0 0 0 0 0 1006 1004 680 0 2690
66 06937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยร่วม หนองบัว 370 1 0 0 371 4 556 285 0 845 0 0 0 0 0 20 21 293 59 393 0 0 0 0 0 394 578 578 59 1609
67 06938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว หนองบัว 256 0 0 0 256 0 238 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 88 0 88 0 0 0 0 0 256 238 88 0 582
68 06939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยถั่วใต้ หนองบัว 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
69 06940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดานหน้าแกล หนองบัว 110 0 0 0 110 40 169 239 0 448 0 0 0 0 0 0 31 255 33 319 0 0 0 0 0 150 200 494 33 877
70 06941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระงาม หนองบัว 0 0 0 0 0 33 4 131 0 168 0 0 0 0 0 16 39 14 11 80 0 0 0 0 0 49 43 145 11 248
71 06942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ หนองบัว 1431 0 0 0 1431 96 1566 493 0 2155 0 0 0 0 0 8 2 273 57 340 0 0 0 0 0 1535 1568 766 57 3926
72 06943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ หนองบัว 542 2 0 0 544 0 544 88 0 632 0 0 0 0 0 40 25 344 4 413 0 0 0 0 0 582 571 432 4 1589
73 06944 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานางต่วม หนองบัว 24 0 0 0 24 0 182 20 0 202 0 0 0 0 0 5 3 211 0 219 0 0 0 0 0 29 185 231 0 445
74 06945 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ หนองบัว 37 0 0 0 37 3 81 73 0 157 0 0 0 0 0 10 0 93 3 106 0 0 0 0 0 50 81 166 3 300
75 06946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสอาด หนองบัว 20 0 0 0 20 1 212 7 0 220 0 0 0 0 0 0 0 283 0 283 0 0 0 0 0 21 212 290 0 523
76 11211 โรงพยาบาลหนองบัว หนองบัว 12705 339 0 0 13044 2271 12401 2800 7 17480 0 0 0 0 0 6648 6844 4336 341 18171 32 29 268 27 356 21656 19613 7404 375 49051
77 14459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยวารีใต้ หนองบัว 0 0 0 0 0 0 1 441 0 442 0 0 0 0 0 18 15 57 0 90 0 0 0 0 0 18 16 498 0 532
78 06947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มเสี้ยว บรรพตพิสัย 39 1 0 0 40 68 142 796 10 1016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 143 796 10 1056
79 06948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางตาหงาย บรรพตพิสัย 8 0 0 0 8 2 9 6 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 6 0 25
80 06949 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูกวาง บรรพตพิสัย 23 0 0 0 23 33 46 719 1 799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 46 719 1 822
81 06950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขี้วัว บรรพตพิสัย 8 0 0 0 8 7 23 568 1 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23 568 1 607
82 06951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดน บรรพตพิสัย 0 0 0 0 0 40 30 96 1 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 30 96 1 167
83 06952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาห้วยลุง บรรพตพิสัย 0 0 0 0 0 19 8 76 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 76 0 103
84 06953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้ว บรรพตพิสัย 38 0 0 0 38 71 102 1080 0 1253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 102 1080 0 1291
85 06954 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาขีด บรรพตพิสัย 2 0 0 0 2 30 29 149 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 29 149 0 210
86 06955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ขวัญ บรรพตพิสัย 9 3 0 0 12 21 16 267 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 19 267 0 316
87 06956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองหน่อ บรรพตพิสัย 0 0 0 0 0 81 50 274 9 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 50 274 9 414
88 06957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านช้าง บรรพตพิสัย 16 0 0 0 16 21 45 439 1 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 45 439 1 522
89 06958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองละมาน บรรพตพิสัย 12 0 0 0 12 62 53 331 1 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 53 331 1 459
90 06959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 18 0 0 0 18 34 25 195 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 25 195 0 272
91 06960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลัง บรรพตพิสัย 13 0 0 0 13 10 25 119 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 25 119 0 167
92 06961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตางู บรรพตพิสัย 0 0 0 0 0 35 25 396 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 25 396 0 456
93 06962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงปลาทู บรรพตพิสัย 22 0 0 0 22 26 39 501 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 39 501 0 588
94 06963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบมะขาม บรรพตพิสัย 24 0 0 0 24 17 37 172 5 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 37 172 5 255
95 11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย บรรพตพิสัย 25795 839 1 0 26635 1671 25162 9022 110 35976 0 0 0 0 0 8256 7490 3974 767 20547 31 27 396 121 588 35753 33518 13393 998 83746
96 06964 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ากระดังงา เก้าเลี้ยว 1103 1 0 0 1104 117 2049 1047 4 3218 0 0 0 0 0 222 226 939 138 1525 0 1 17 61 82 1442 2277 2003 203 5929
97 06965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่าใต้ เก้าเลี้ยว 1126 3 2 0 1131 311 1765 914 3 2994 0 0 0 0 0 320 378 1272 159 2129 0 3 12 19 36 1757 2149 2200 181 6290
98 06966 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว 526 1 0 0 527 149 1168 188 1 1506 0 0 0 0 0 189 264 601 15 1069 0 0 2 18 20 864 1433 791 34 3122
99 06967 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเมืองใต้ เก้าเลี้ยว 578 0 0 0 578 256 739 521 0 1516 0 0 0 0 0 192 345 536 22 1095 1 0 1 2 4 1027 1084 1058 24 3193
100 06968 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแพงพวย จ. นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว 674 0 0 0 674 198 1246 495 2 1941 0 0 0 0 0 130 220 1066 40 1456 0 1 11 18 30 1002 1467 1572 60 4101
101 06969 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว 1749 4 0 0 1753 235 2423 1143 11 3812 0 0 0 0 0 278 388 867 63 1596 0 2 8 40 50 2262 2817 2018 114 7211
102 11213 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว 8157 567 0 0 8724 1247 4774 993 2 7016 0 0 0 0 0 1574 1600 1491 287 4987 29 26 123 97 317 11007 6967 2607 386 21044
103 11214 โรงพยาบาลตาคลี ตาคลี 30282 892 3 2 31179 8254 33607 7807 120 49788 0 0 0 0 0 13920 16115 19683 2014 51736 21 21 419 103 569 52477 50635 27912 2239 133272
104 11514 โรงพยาบาลกองบิน 4 กองพลบินที่ 3 ตาคลี 1771 87 0 0 1858 598 2154 719 0 3471 0 0 0 0 0 62 338 1624 318 2343 0 0 0 0 0 2431 2579 2343 318 7672
105 06985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนมรอก ท่าตะโก 599 1 0 0 600 5 543 52 3 603 0 0 0 0 0 3 4 62 3 72 0 0 0 0 0 607 548 114 6 1275
106 06986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนนใต้ ท่าตะโก 560 0 0 0 560 10 570 228 1 809 0 0 0 0 0 3 1 194 3 201 0 0 0 0 0 573 571 422 4 1570
107 06987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่เขาขาด ท่าตะโก 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
108 06988 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายลำโพงเหนือ ท่าตะโก 679 0 0 0 679 105 698 466 1 1270 0 0 0 0 0 2 9 131 10 152 0 0 0 0 0 786 707 597 11 2101
109 06989 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายลำโพงใต้ ท่าตะโก 0 0 0 0 0 1 7 136 0 144 0 0 0 0 0 3 0 39 84 126 0 0 0 0 0 4 7 175 84 270
110 06990 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังรอ ท่าตะโก 0 0 0 0 0 1 2 110 7 120 0 0 0 0 0 0 3 166 57 226 0 0 0 0 0 1 5 276 64 346
111 06991 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ท่าตะโก 0 0 0 0 0 1 5 109 0 115 0 0 0 0 0 3 7 222 10 242 0 0 0 0 0 4 12 331 10 357
112 06992 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ๊กแก ท่าตะโก 319 0 0 0 319 5 298 21 0 324 0 0 0 0 0 68 66 64 3 201 0 0 0 0 0 392 364 85 3 844
113 06993 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาล้อ ท่าตะโก 1158 1 0 0 1159 14 1120 482 1 1617 0 0 0 0 0 7 0 349 0 356 0 0 0 0 0 1179 1121 831 1 3132
114 06994 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ ท่าตะโก 0 0 0 0 0 4 0 68 0 72 0 0 0 0 0 3 0 83 34 120 0 0 0 0 0 7 0 151 34 192
115 06995 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหญ่ ท่าตะโก 0 0 0 0 0 1 0 71 0 72 0 0 0 0 0 0 1 11 6 18 0 0 0 0 0 1 1 82 6 90
116 06996 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเฆ่ค่าย ท่าตะโก 0 0 0 0 0 0 0 108 0 108 0 0 0 0 0 0 1 30 23 54 0 0 0 0 0 0 1 138 23 162
117 06997 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพนมเศษ ท่าตะโก 0 0 0 0 0 8 0 47 0 55 0 0 0 0 0 6 3 64 11 84 0 0 0 0 0 14 3 111 11 139
118 06998 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองบอน ท่าตะโก 0 0 0 0 0 4 2 120 5 131 0 0 0 0 0 3 1 148 28 180 0 0 0 0 0 7 3 268 33 311
119 06999 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลวง ท่าตะโก 560 0 0 0 560 80 550 475 1 1106 0 0 0 0 0 2 4 189 5 200 0 0 0 0 0 642 554 664 6 1866
120 07000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขว้าว ท่าตะโก 0 0 0 0 0 5 6 129 4 144 0 0 0 0 0 4 4 111 43 162 0 0 0 0 0 9 10 240 47 306
121 11215 โรงพยาบาลท่าตะโก ท่าตะโก 18114 322 0 0 18436 4358 20244 5065 32 29699 0 0 0 0 0 7811 8019 6491 556 22881 130 121 357 48 656 30413 28706 11913 636 71672
122 07001 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเดื่อ ไพศาลี 0 0 0 0 0 65 20 123 0 208 0 0 0 0 0 909 809 1513 110 3341 0 0 22 34 56 974 829 1658 144 3605
123 07002 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังคาง ไพศาลี 1043 6 0 0 1049 61 765 298 0 1124 0 0 0 0 0 436 273 471 4 1184 0 0 0 0 0 1540 1044 769 4 3357
124 07003 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ไพศาลี 518 0 0 0 518 53 351 101 0 505 0 0 0 0 0 290 179 1126 54 1649 0 0 0 0 0 861 530 1227 54 2672
125 07004 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ไพศาลี 280 0 0 0 280 257 311 17 0 585 0 0 0 0 0 277 437 483 2 1199 0 0 0 0 0 814 748 500 2 2064
126 07005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะกรุดภิบาล ไพศาลี 202 0 1 0 203 19 119 119 2 259 0 0 0 0 0 391 299 392 15 1097 0 0 0 0 0 612 418 512 17 1559
127 07006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะคร้อ ไพศาลี 1204 0 1 0 1205 104 901 73 0 1078 0 0 0 0 0 496 400 1846 92 2834 0 0 0 2 2 1804 1301 1920 94 5119
128 07007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินสาร ไพศาลี 1100 0 1 1 1102 15 656 3 0 674 0 0 0 0 0 456 317 557 37 1367 0 0 0 1 1 1571 973 561 39 3144
129 07008 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อไทยสามัคคี ไพศาลี 534 0 0 0 534 79 287 90 0 456 0 0 0 0 0 142 157 183 15 497 0 0 0 0 0 755 444 273 15 1487
130 07009 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ประสาท ไพศาลี 901 0 0 0 901 49 720 25 0 794 0 0 0 0 0 374 400 786 47 1607 0 0 0 0 0 1324 1120 811 47 3302
131 07010 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ไพศาลี 1409 1 0 0 1410 67 920 53 4 1044 0 0 0 0 0 399 379 576 33 1387 0 0 0 0 0 1875 1300 629 37 3841
132 07011 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทุ่มทอง ไพศาลี 646 0 0 0 646 107 437 75 0 619 0 0 0 0 0 588 434 541 27 1590 0 0 0 0 0 1341 871 616 27 2855
133 07012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขอม ไพศาลี 493 0 0 0 493 60 280 148 1 489 0 0 0 0 0 209 239 392 33 873 0 0 0 0 0 762 519 540 34 1855
134 07013 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ไพศาลี 471 2 0 0 473 25 146 88 1 260 0 0 0 0 0 301 298 564 20 1183 0 0 0 0 0 797 446 652 21 1916
135 07014 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าขาว ไพศาลี 283 0 0 0 283 22 136 22 0 180 0 0 0 0 0 162 157 365 48 732 0 0 0 0 0 467 293 387 48 1195
136 11216 โรงพยาบาลไพศาลี ไพศาลี 18336 525 1 0 18862 1619 20893 1068 6 23586 605 607 0 0 1212 4745 5150 3157 399 13458 20 18 300 44 382 25325 27193 4526 449 57500
137 11784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินทอง ไพศาลี 471 6 0 0 477 23 485 93 0 601 0 0 0 0 0 229 168 214 13 624 0 0 0 0 0 723 659 307 13 1702
138 07015 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวงิ้ว พยุหะคีรี 432 0 0 0 432 188 414 315 0 917 0 0 0 0 0 16 172 845 14 1047 3 3 0 0 6 639 589 1160 14 2402
139 07016 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี 0 0 0 0 0 245 15 805 0 1065 0 0 0 0 0 1 239 139 4 383 10 10 0 0 20 256 264 944 4 1468
140 07017 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาไม้เดน พยุหะคีรี 454 0 0 0 454 45 275 73 0 393 0 0 0 0 0 1 54 356 3 414 0 0 0 0 0 500 329 429 3 1261
141 07018 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางขาว พยุหะคีรี 28 0 0 0 28 35 29 465 6 535 0 0 0 0 0 0 35 64 13 112 0 0 0 0 0 63 64 529 19 675
142 07019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดสะแก พยุหะคีรี 387 0 0 0 387 90 617 610 1 1318 0 0 0 0 0 22 89 711 97 919 7 7 0 0 14 506 713 1321 98 2638
143 07020 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ พยุหะคีรี 930 0 0 0 930 53 1556 1077 0 2686 0 0 0 0 0 36 24 726 8 794 0 0 0 0 0 1019 1580 1803 8 4410
144 07021 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี 67 0 0 0 67 60 245 288 0 593 0 0 0 0 0 10 50 506 20 586 0 0 0 20 20 137 295 794 40 1266
145 07022 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองโพธิ์ พยุหะคีรี 478 0 0 0 478 74 504 631 1 1210 0 0 0 0 0 21 87 534 12 654 0 0 12 86 103 573 591 1177 99 2445
146 07023 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง พยุหะคีรี 38 0 0 0 38 8 39 1 0 48 0 0 0 0 0 13 23 477 25 538 0 1 0 4 10 59 63 478 29 634
147 07024 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกลอย พยุหะคีรี 17 0 0 0 17 13 19 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 30 19 20 0 69
148 07025 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบัว พยุหะคีรี 104 0 0 0 104 60 133 317 0 510 0 0 0 0 0 6 28 212 0 246 1 1 11 24 37 171 162 540 24 897
149 07026 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์ไพวัลย์ พยุหะคีรี 60 0 0 0 60 23 60 132 0 215 0 0 0 0 0 11 5 230 0 246 0 0 0 0 0 94 65 362 0 521
150 07027 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระทะเล พยุหะคีรี 197 0 0 0 197 81 196 0 0 277 0 0 0 0 0 0 54 481 5 540 0 0 0 0 0 278 250 481 5 1014
151 11217 โรงพยาบาลพยุหะคีรี พยุหะคีรี 17318 910 1 0 18229 1438 16557 1620 3 19618 0 0 0 0 0 4638 4092 2982 403 12115 0 0 163 95 270 23394 21559 4766 501 50232
152 14171 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พยุหะคีรี 0 0 0 0 0 3 1 17 5 26 0 0 0 0 0 15 21 267 157 460 0 0 0 0 0 18 22 284 162 486
153 40922 ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ พยุหะคีรี 1781 27 0 0 1808 672 2675 323 1 3671 1407 1388 6 0 2801 658 613 1106 113 2491 0 1 32 57 90 4518 4704 1467 171 10861
154 07028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดยาว ลาดยาว 1477 3 0 0 1480 87 1416 1401 6 2910 0 0 0 0 0 16 19 85 184 304 0 0 0 0 0 1580 1438 1486 190 4694
155 07029 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงสีใหม่ ลาดยาว 639 0 0 0 639 40 408 394 0 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679 408 394 0 1481
156 07030 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะเดาซ้าย ลาดยาว 767 0 1 0 768 38 582 401 0 1021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 582 402 0 1789
157 07031 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเปา ลาดยาว 437 3 1 0 441 46 248 418 0 712 0 0 0 0 0 2 6 66 9 83 0 0 0 0 0 485 257 485 9 1236
158 07032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ลาดยาว 446 2 0 0 448 78 1049 509 1 1637 0 0 0 0 0 2 2 38 1 43 0 0 0 0 0 526 1053 547 2 2128
159 07033 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกรี อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ลาดยาว 586 0 0 0 586 32 541 607 0 1180 0 0 0 0 0 5 5 28 14 52 0 0 0 0 0 623 546 635 14 1818
160 07034 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบแก ลาดยาว 297 0 0 0 297 12 132 620 2 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 132 620 2 1063
161 07035 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ลาดยาว 1234 2 0 0 1236 114 1229 1331 3 2677 0 0 0 0 0 10 18 122 28 178 0 0 0 0 0 1358 1249 1453 31 4091
162 07036 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนมวัว ลาดยาว 638 0 0 0 638 64 644 900 0 1608 0 0 0 0 0 1 2 14 44 61 0 0 0 0 0 703 646 914 44 2307
163 07037 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงหล่ม ลาดยาว 809 0 0 0 809 49 708 459 1 1217 0 0 0 0 0 2 3 39 39 84 0 0 0 0 0 860 711 498 40 2110
164 07038 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ลาดยาว 1371 0 0 0 1371 91 1244 1459 16 2810 0 0 0 0 0 2 6 18 31 57 0 0 0 0 0 1464 1250 1477 47 4238
165 07039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอนใต้ ลาดยาว 271 0 0 0 271 49 35 337 1 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 35 337 1 693
166 07040 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ลาดยาว 563 1 0 0 564 82 522 479 3 1086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 523 479 3 1650
167 07041 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสังข์ ลาดยาว 551 1 0 0 552 68 482 667 0 1217 0 0 0 0 0 4 18 29 39 90 0 0 0 0 0 623 501 696 39 1859
168 07042 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว 1901 1 0 0 1902 102 2740 1397 7 4246 0 0 0 0 0 11 22 164 86 283 0 0 0 0 0 2014 2763 1561 93 6431
169 07043 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุรีรัมย์ ลาดยาว 1131 0 0 0 1131 225 830 405 0 1460 0 0 0 0 0 4 32 18 12 66 0 0 0 0 0 1360 862 423 12 2657
170 07044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโขมง ลาดยาว 747 1 0 0 748 91 691 603 1 1386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838 692 603 1 2134
171 11218 โรงพยาบาลลาดยาว ลาดยาว 15678 690 2 0 16370 1810 16643 2403 18 20874 0 0 0 0 0 10022 8862 5133 600 24645 90 86 326 162 664 27600 26281 7864 780 62553
172 15131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกคลาน ลาดยาว 804 0 0 0 804 98 659 620 0 1377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902 659 620 0 2181
173 07045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำพยนต์ ตากฟ้า 186 1 0 0 187 40 18 466 3 527 0 0 0 0 0 1 14 129 24 169 0 0 0 0 0 227 33 595 27 883
174 07046 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุขมิ้น ตากฟ้า 912 1 1 0 914 85 38 368 0 491 0 0 0 0 0 5 18 83 30 136 0 0 0 0 0 1002 57 452 30 1541
175 07047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับสำราญ ตากฟ้า 60 0 0 0 60 48 17 84 3 152 0 0 0 0 0 8 28 198 14 249 0 0 0 0 0 116 45 282 17 461
176 07048 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสร้อยทอง ตากฟ้า 355 0 0 0 355 11 20 213 1 245 0 0 0 0 0 12 13 99 95 219 0 0 0 0 0 378 33 312 96 819
177 07049 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรคีรี ตากฟ้า 140 0 0 0 140 30 11 299 1 341 0 0 0 0 0 24 8 61 5 98 0 0 0 0 0 194 19 360 6 579
178 07050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดำรงรักษ์ ตากฟ้า 269 0 0 0 269 15 19 281 8 323 0 0 0 0 0 7 18 101 35 161 0 0 0 0 0 291 37 382 43 753
179 07051 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคทราย ตากฟ้า 116 0 0 0 116 38 28 281 3 350 0 0 0 0 0 16 15 226 34 291 0 0 0 0 0 170 43 507 37 757
180 07052 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตากฟ้า 112 0 0 0 112 28 13 174 1 216 0 0 0 0 0 6 7 58 4 75 0 0 0 0 0 146 20 232 5 403
181 11219 โรงพยาบาลตากฟ้า ตากฟ้า 13179 416 0 0 13595 1595 16651 1699 7 19952 659 654 0 0 1313 4891 4966 5456 482 15802 261 233 358 37 889 20585 22920 7513 526 51551
182 14029 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ตากฟ้า 54 0 0 0 54 39 22 205 2 268 0 0 0 0 0 7 1 45 19 72 0 0 0 0 0 100 23 250 21 394
183 14030 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุมะค่า ตากฟ้า 959 0 0 0 959 28 12 347 2 389 0 0 0 0 0 1 7 183 15 206 0 0 0 0 0 988 19 530 17 1554
184 14031 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสลา ตากฟ้า 251 0 0 0 251 25 23 282 1 331 0 0 0 0 0 16 13 118 4 151 0 0 0 0 0 292 36 400 5 733
185 07056 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังซ่าน แม่วงก์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 394 22 435 0 0 0 0 0 1 18 394 22 435
186 07057 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกัลยานิคม แม่วงก์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 169 0 203 0 0 0 0 0 0 34 169 0 203
187 07058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ แม่วงก์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 117 0 144 0 0 0 0 0 0 27 117 0 144
188 11220 โรงพยาบาลแม่วงก์ แม่วงก์ 13615 245 0 0 13860 1737 13482 884 0 16103 0 0 0 0 0 5565 5805 7671 349 19405 40 40 74 61 215 20957 19572 8629 410 49583
189 14032 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไทร แม่วงก์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 12 0 0 0 0 0 0 10 2 0 12
190 15134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไม้ แม่วงก์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300
191 07063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานหมาไน แม่เปิน 5518 7 0 0 5525 341 5384 200 0 5925 0 0 0 0 0 2578 2230 3247 125 8180 41 39 200 39 319 8478 7660 3647 164 19949
192 07060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางงู ชุมตาบง 1454 1 0 0 1455 138 1432 151 6 1727 0 0 0 0 0 111 199 937 17 1264 0 0 0 0 0 1703 1632 1088 23 4446
193 07061 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกทรายมูล ชุมตาบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 246 14 278 0 0 0 0 0 6 12 246 14 278
194 07062 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมตาบง ชุมตาบง 76 0 0 0 76 10 68 0 0 78 0 0 0 0 0 10 7 123 3 143 0 0 0 0 0 96 75 123 3 297
195 40749 โรงพยาบาลชุมตาบง ชุมตาบง 6302 229 0 0 6531 1344 6751 472 1 8568 0 0 0 0 0 3223 3243 2221 116 8803 32 31 82 9 154 10901 10254 2775 126 24056
รวม นครสวรรค์ 385093 21396 26 3 406518 69708 404263 147424 1266 622678 97875 96960 324 20 195179 140439 142538 155749 24975 464043 6240 6917 23370 8766 45746 699357 672076 326893 35030 1734168