ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 10 NULL NULL 5 5 5 3 100.00 100.00 60.00 0 0.00
60 10 NULL 217 211 185 122 97.24 85.25 56.22 6 2.76
60 10 01 601001 พยุหะ 9216 8658 8052 4577 93.95 87.37 49.66 558 6.05
60 10 02 601002 เนินมะกอก 4499 4024 3784 1822 89.44 84.11 40.50 475 10.56
60 10 03 601003 นิคมเขาบ่อแก้ว 4807 4268 4009 1866 88.79 83.40 38.82 539 11.21
60 10 04 601004 ม่วงหัก 1954 1651 1560 901 84.49 79.84 46.11 303 15.51
60 10 05 601005 ยางขาว 2797 2553 2381 1155 91.28 85.13 41.29 244 8.72
60 10 06 601006 ย่านมัทรี 3438 3192 3048 1893 92.84 88.66 55.06 246 7.16
60 10 07 601007 เขาทอง 6274 6068 5816 3426 96.72 92.70 54.61 206 3.28
60 10 08 601008 ท่าน้ำอ้อย 4184 3755 3583 2190 89.75 85.64 52.34 429 10.25
60 10 09 601009 น้ำทรง 5298 4478 4223 2128 84.52 79.71 40.17 820 15.48
60 10 10 601010 เขากะลา 6428 5844 5272 2519 90.91 82.02 39.19 584 9.09
60 10 11 601011 สระทะเล 2474 2243 2117 909 90.66 85.57 36.74 231 9.34
รวม 51591 46950 44035 23511 91.00 85.35 45.57 4,641 9.00