ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 12 NULL NULL 2 2 2 1 100.00 100.00 50.00 0 0.00
60 12 NULL 32 32 31 16 100.00 96.88 50.00 0 0.00
60 12 00 NULL 1 1 1 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
60 12 01 601201 ตากฟ้า 7579 6772 6417 3187 89.35 84.67 42.05 807 10.65
60 12 02 601202 ลำพยนต์ 3639 3339 3181 1773 91.76 87.41 48.72 300 8.24
60 12 03 601203 สุขสำราญ 6298 5732 5349 2796 91.01 84.93 44.40 566 8.99
60 12 04 601204 หนองพิกุล 2944 2756 2605 1628 93.61 88.49 55.30 188 6.39
60 12 05 601205 พุนกยูง 3011 2693 2547 1387 89.44 84.59 46.06 318 10.56
60 12 06 601206 อุดมธัญญา 8668 7865 7395 3504 90.74 85.31 40.42 803 9.26
60 12 07 601207 เขาชายธง 2549 2409 2270 1345 94.51 89.05 52.77 140 5.49
รวม 34723 31601 29798 15637 91.01 85.82 45.03 3,122 8.99