ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 03 NULL NULL 14 12 10 9 85.71 71.43 64.29 2 14.29
60 03 NULL 176 174 145 88 98.86 82.39 50.00 2 1.14
60 03 00 NULL 1 1 1 1 100.00 100.00 100.00 0 0.00
60 03 01 600301 ชุมแสง 8691 7976 7488 3257 91.77 86.16 37.48 715 8.23
60 03 02 600302 ทับกฤช 7327 6245 5853 2291 85.23 79.88 31.27 1,082 14.77
60 03 03 600303 พิกุล 2184 1940 1850 901 88.83 84.71 41.25 244 11.17
60 03 04 600304 เกยไชย 6514 5782 5353 2619 88.76 82.18 40.21 732 11.24
60 03 05 600305 ท่าไม้ 5517 4891 4614 2027 88.65 83.63 36.74 626 11.35
60 03 06 600306 บางเคียน 3930 3361 3089 1306 85.52 78.60 33.23 569 14.48
60 03 07 600307 หนองกระเจา 3055 2735 2585 917 89.53 84.62 30.02 320 10.47
60 03 08 600308 พันลาน 3180 2837 2677 1190 89.21 84.18 37.42 343 10.79
60 03 09 600309 โคกหม้อ 3276 2906 2725 961 88.71 83.18 29.33 370 11.29
60 03 10 600310 ไผ่สิงห์ 2112 1900 1793 644 89.96 84.90 30.49 212 10.04
60 03 11 600311 ฆะมัง 2576 2251 2156 1040 87.38 83.70 40.37 325 12.62
60 03 12 600312 ทับกฤชใต้ 2393 2097 1969 541 87.63 82.28 22.61 296 12.37
60 03 16 NULL 1 1 1 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
60 03 99 NULL 1 1 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 50948 45110 42309 17792 88.54 83.04 34.92 5,838 11.46