ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 05 NULL NULL 6 5 4 3 83.33 66.67 50.00 1 16.67
60 05 NULL 215 214 177 89 99.53 82.33 41.40 1 0.47
60 05 01 600501 ท่างิ้ว 5391 4648 4354 2473 86.22 80.76 45.87 743 13.78
60 05 02 600502 บางตาหงาย 5306 4608 4241 2241 86.85 79.93 42.24 698 13.15
60 05 03 600503 หูกวาง 3451 3090 2912 1803 89.54 84.38 52.25 361 10.46
60 05 04 600504 อ่างทอง 3143 2806 2602 1311 89.28 82.79 41.71 337 10.72
60 05 05 600505 บ้านแดน 5001 4422 4161 2028 88.42 83.20 40.55 579 11.58
60 05 06 600506 บางแก้ว 3683 3225 3038 1812 87.56 82.49 49.20 458 12.44
60 05 07 600507 ตาขีด 6227 5320 4401 2365 85.43 70.68 37.98 907 14.57
60 05 08 600508 ตาสัง 5220 4472 4037 1612 85.67 77.34 30.88 748 14.33
60 05 09 600509 ด่านช้าง 5311 4890 4528 2138 92.07 85.26 40.26 421 7.93
60 05 10 600510 หนองกรด 9148 8230 7699 3709 89.97 84.16 40.54 918 10.03
60 05 11 600511 หนองตางู 5480 4753 4441 2399 86.73 81.04 43.78 727 13.27
60 05 12 600512 บึงปลาทู 3559 3217 3026 1549 90.39 85.02 43.52 342 9.61
60 05 13 600513 เจริญผล 6648 5845 5357 2487 87.92 80.58 37.41 803 12.08
60 05 14 NULL 1 1 1 1 100.00 100.00 100.00 0 0.00
60 05 99 NULL 1 1 1 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
รวม 67791 59747 54980 28020 88.13 81.10 41.33 8,044 11.87