5%

รายงานการฉีดวัคซีน Covid-19 แยกตามหน่วยฉีด รายวัน จังหวัดนครสวรรค์

ปี พ.ศ. : 2564    เดือน :     กลุ่มเป้าหมาย :     Vaccine :     เข็มที่ :      

รหัส หน่วยฉีด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 รวมฉีด (Dose)
00046 สำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0