ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 07 NULL NULL 7 7 7 3 100.00 100.00 42.86 0 0.00
60 07 NULL 222 214 194 105 96.40 87.39 47.30 8 3.60
60 07 00 NULL 2 2 2 1 100.00 100.00 50.00 0 0.00
60 07 01 600701 ตาคลี 43107 39021 35978 19996 90.52 83.46 46.39 4,086 9.48
60 07 02 600702 ช่องแค 6552 5834 5403 2878 89.04 82.46 43.93 718 10.96
60 07 03 600703 จันเสน 5711 5249 4935 2703 91.91 86.41 47.33 462 8.09
60 07 04 600704 ห้วยหอม 4081 3763 3456 1362 92.21 84.69 33.37 318 7.79
60 07 05 600705 หัวหวาย 8276 6582 6005 2452 79.53 72.56 29.63 1,694 20.47
60 07 06 600706 หนองโพ 8940 7838 7199 3439 87.67 80.53 38.47 1,102 12.33
60 07 07 600707 หนองหม้อ 3043 2747 2566 1409 90.27 84.32 46.30 296 9.73
60 07 08 600708 สร้อยทอง 3448 3193 2973 1412 92.60 86.22 40.95 255 7.40
60 07 09 600709 ลาดทิพรส 3725 3431 3222 1322 92.11 86.50 35.49 294 7.89
60 07 10 600710 พรมนิมิต 4237 3910 3689 1790 92.28 87.07 42.25 327 7.72
รวม 91351 81791 75629 38872 89.53 82.79 42.55 9,560 10.47