ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 02 NULL NULL 3 3 3 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
60 02 NULL 64 60 57 35 93.75 89.06 54.69 4 6.25
60 02 00 NULL 1 1 1 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
60 02 01 600201 โกรกพระ 6836 6240 5996 3877 91.28 87.71 56.71 596 8.72
60 02 02 600202 ยางตาล 3601 3439 3291 2036 95.50 91.39 56.54 162 4.50
60 02 03 600203 บางมะฝ่อ 3396 3189 3006 1893 93.90 88.52 55.74 207 6.10
60 02 04 600204 บางประมุง 4149 3803 3590 1776 91.66 86.53 42.81 346 8.34
60 02 05 600205 นากลาง 2392 2232 2131 1239 93.31 89.09 51.80 160 6.69
60 02 06 600206 ศาลาแดง 2315 2168 2053 973 93.65 88.68 42.03 147 6.35
60 02 07 600207 เนินกว้าว 2374 2234 2087 999 94.10 87.91 42.08 140 5.90
60 02 08 600208 เนินศาลา 2476 2329 2189 1017 94.06 88.41 41.07 147 5.94
60 02 09 600209 หาดสูง 1522 1403 1336 608 92.18 87.78 39.95 119 7.82
รวม 29129 27101 25740 14453 93.04 88.37 49.62 2,028 6.96