ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 15 NULL 56 53 47 25 94.64 83.93 44.64 3 5.36
60 15 00 NULL 78 78 68 24 100.00 87.18 30.77 0 0.00
60 15 01 601501 ชุมตาบง 8015 7350 6782 2973 91.70 84.62 37.09 665 8.30
60 15 02 601502 ปางสวรรค์ 5396 4647 4275 1727 86.12 79.23 32.01 749 13.88
60 15 08 NULL 1 1 1 1 100.00 100.00 100.00 0 0.00
รวม 13546 12129 11173 4750 89.54 82.48 35.07 1,417 10.46