ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 14 NULL 58 58 54 15 100.00 93.10 25.86 0 0.00
60 14 00 NULL 6 6 6 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
60 14 01 601401 แม่เปิน 18023 16981 15790 6321 94.22 87.61 35.07 1,042 5.78
60 14 02 NULL 1 1 1 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
60 14 03 NULL 1 1 1 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
60 14 05 NULL 1 1 1 1 100.00 100.00 100.00 0 0.00
60 14 07 NULL 6 4 4 1 66.67 66.67 16.67 2 33.33
60 14 10 NULL 1 1 1 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
รวม 18097 17053 15858 6338 94.23 87.63 35.02 1,044 5.77