ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 04 NULL NULL 6 6 6 4 100.00 100.00 66.67 0 0.00
60 04 NULL 379 349 336 146 92.08 88.65 38.52 30 7.92
60 04 00 NULL 1 1 1 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
60 04 01 600401 หนองบัว 11535 10280 9557 3909 89.12 82.85 33.89 1,255 10.88
60 04 02 600402 หนองกลับ 9491 8465 7953 3374 89.19 83.80 35.55 1,026 10.81
60 04 03 600403 ธารทหาร 4885 4452 4199 1938 91.14 85.96 39.67 433 8.86
60 04 04 600404 ห้วยร่วม 3184 2907 2758 1395 91.30 86.62 43.81 277 8.70
60 04 05 600405 ห้วยถั่วใต้ 1388 1259 1181 675 90.71 85.09 48.63 129 9.29
60 04 06 600406 ห้วยถั่วเหนือ 2398 2215 2118 1144 92.37 88.32 47.71 183 7.63
60 04 07 600407 ห้วยใหญ่ 2153 1888 1764 791 87.69 81.93 36.74 265 12.31
60 04 08 600408 ทุ่งทอง 6770 6052 5671 2317 89.39 83.77 34.22 718 10.61
60 04 09 600409 วังบ่อ 7553 6879 6467 2352 91.08 85.62 31.14 674 8.92
60 04 10 NULL 1 1 1 1 100.00 100.00 100.00 0 0.00
60 04 16 NULL 1 1 1 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
60 04 99 NULL 6 6 5 1 100.00 83.33 16.67 0 0.00
รวม 49751 44761 42018 18047 89.97 84.46 36.27 4,990 10.03