5%

รายงานการฉีดวัคซีน Covid-19 รายอำเภอ รายวัน จังหวัดนครสวรรค์

ปี พ.ศ. :      เดือน :     กลุ่มเป้าหมาย :     Vaccine :     เข็มที่ :      

รหัส อำเภอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 รวมฉีด (Dose)
6001 เมืองนครสวรรค์ 39 11 282 976 1816 1870 2729 912 1013 2698 3376 3424 3453 3137 2639 1617 3353 2645 3119 2441 0 0 0 0