ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 06 NULL NULL 4 4 4 3 100.00 100.00 75.00 0 0.00
60 06 NULL 124 124 112 41 100.00 90.32 33.06 0 0.00
60 06 00 NULL 2 2 2 1 100.00 100.00 50.00 0 0.00
60 06 01 600601 มหาโพธิ 4050 3897 3641 2464 96.22 89.90 60.84 153 3.78
60 06 02 600602 เก้าเลี้ยว 5820 5276 4963 2960 90.65 85.27 50.86 544 9.35
60 06 03 600603 หนองเต่า 5431 4852 4352 2287 89.34 80.13 42.11 579 10.66
60 06 04 600604 เขาดิน 5887 5203 4684 2547 88.38 79.57 43.26 684 11.62
60 06 05 600605 หัวดง 7330 6781 6206 3640 92.51 84.67 49.66 549 7.49
60 06 06 NULL 1 1 1 1 100.00 100.00 100.00 0 0.00
60 06 11 NULL 1 1 1 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
60 06 13 NULL 1 1 1 1 100.00 100.00 100.00 0 0.00
60 06 2 NULL 1 1 1 1 100.00 100.00 100.00 0 0.00
60 06 99 NULL 1 1 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 28653 26144 23968 13946 91.24 83.65 48.67 2,509 8.76