ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 13 NULL NULL 3 3 3 0 100.00 100.00 0.00 0 0.00
60 13 NULL 154 152 140 78 98.70 90.91 50.65 2 1.30
60 13 00 NULL 11 11 10 4 100.00 90.91 36.36 0 0.00
60 13 01 601301 แม่วงก์ 5643 5173 4898 2255 91.67 86.80 39.96 470 8.33
60 13 02 NULL 211 207 206 13 98.10 97.63 6.16 4 1.90
60 13 03 601303 แม่เล่ย์ 14890 13128 12307 4014 88.17 82.65 26.96 1,762 11.83
60 13 04 601304 วังซ่าน 9118 7807 7361 3067 85.62 80.73 33.64 1,311 14.38
60 13 05 601305 เขาชนกัน 9383 8351 7894 3669 89.00 84.13 39.10 1,032 11.00
60 13 06 NULL 18 15 12 6 83.33 66.67 33.33 3 16.67
60 13 07 NULL 58 31 28 10 53.45 48.28 17.24 27 46.55
60 13 08 NULL 35 28 25 12 80.00 71.43 34.29 7 20.00
60 13 13 NULL 3 3 3 1 100.00 100.00 33.33 0 0.00
รวม 39527 34909 32887 13129 88.32 83.20 33.22 4,618 11.68