ตารางแสดงความครอบคลุมเป้าหมายประชากร ระบบ Moph_IC ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 วันที่ 05 กรกฎาคม 2565

chw_code amp_code tmb_code รหัสตำบล ตำบล จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
60 09 NULL NULL 5 5 5 1 100.00 100.00 20.00 0 0.00
60 09 NULL 153 150 134 74 98.04 87.58 48.37 3 1.96
60 09 01 600901 โคกเดื่อ 5626 4993 4643 2115 88.75 82.53 37.59 633 11.25
60 09 02 600902 สำโรงชัย 8762 7985 7337 3192 91.13 83.74 36.43 777 8.87
60 09 03 600903 วังน้ำลัด 5602 5009 4641 1809 89.41 82.85 32.29 593 10.59
60 09 04 600904 ตะคร้อ 9575 8531 7924 3533 89.10 82.76 36.90 1,044 10.90
60 09 05 600905 โพธิประสาท 5144 4622 4328 1580 89.85 84.14 30.72 522 10.15
60 09 06 600906 วังข่อย 6414 5857 5415 1727 91.32 84.42 26.93 557 8.68
60 09 07 600907 นาขอม 4490 4149 3905 1827 92.41 86.97 40.69 341 7.59
60 09 08 600908 ไพศาลี 9146 8232 7604 2962 90.01 83.14 32.39 914 9.99
60 09 99 NULL 1 1 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0.00
รวม 54918 49534 45936 18820 90.20 83.64 34.27 5,384 9.80