ประวัติความเป็นมา สสจ.นครสวรรค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เดิมเรียกชื่อว่า “ที่ทำการอนามัยจังหวัดนครสวรรค์” และ” สำนักงานนายแพทย์ใหญ่จังหวัดนครสวรรค์“ เมื่อครั้งสังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับ สำนักงานตั้งอยู่บนศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้น โดยเฉพาะจำนวนการเพิ่มประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็ว กิจกรรมการให้บริการแก่ประชาชนทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขก็ยิ่งมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นไปด้วย จำนวนบุคลากร และทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการประชาชนก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่ จะต้องมีจำนวนเพิ่มมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น สำนักงานที่เคยใช้เพียงห้องหนึ่งบนศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ก็ถึงขีดจำกัดที่จะใช้เป็นสำนักงานได้ต่อไป ซึ่งต่อมาเมื่อปี 2513 กรมอนามัยได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าก่อสร้างสำนักงาน “ที่ทำการอนามัยจังหวัดนครสวรรค์” เป็นเอกเทศขึ้นบนที่ดินบริเวณเชิงเขาแรต และเขารังนก (บ้านเขาขาดในปัจจุบัน) ซึ่งติดอยู่กับถนนพหลโยธิน สายนครสวรรค์ – กำแพงเพชร ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 347 – 348 ในเนื้อที่ประมาณ 56 ไร่ 2 งาน(เป็นที่ดินหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ ตามประกาศ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2473 ) ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้อนุญาตให้กรมอนามัยใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวนี้เป็น สถานที่จะใช้ก่อสร้างศูนย์อนามัยแม่และเด็ก และศูนย์ฝึกอบรมอนามัยอยู่ก่อนแล้ว ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว. 26/5948 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2544 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นราชพัสดุ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2521 ได้หมายเลขที่ นว/19 ในปัจจุบันมีอาคารและสิ่งก่อสร้างครั้งแรกดังนี้ คือ
1. อาคารที่ทำการอนามัยจังหวัด 1 หลัง
2. อาคารบ้านพักชั้นโท 1 หลัง
3. อาคารบ้านพักชั้นตรี 1 หลัง

การ ก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2514 ปีงบประมาณต่อมา คือ 2514 และ 2516 ก็ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักเพิ่มเติมอีก คือบ้านพักชั้นตรีจำนวน 4 หลัง และบ้านพักชั้นจัตวา จำนวน 2 หลัง ตามลำดับ การก่อสร้างบ้านพักเพิ่มเติมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานที่ทำการอนามัยจังหวัดก็ยังคงปฏิบัติราชการกันอยู่ที่ศาลากลาง จังหวัดต่อมาอีกระยะหนึ่ง จนถึงปี 2518 จึงได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการมาอยู่ที่สำนักงานราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์ คือ เลขที่ 782 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
กระทรวง สาธารณสุข ได้มีการปฏิรูประบบโครงสร้างและการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุขครั้ง ใหญ่ เมื่อปี 2515 มีกรมในสังกัด จำนวน 4 กรม คือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมส่งเสริมสาธารณสุข และกรมการแพทย์และอนามัย ซึ่งก็คือการรวมกรมการแพทย์ และกรมอนามัยเข้าด้วยกัน จึงทำให้งานในส่วนราชการส่วนภูมิภาค มีการเปลี่ยนโครงสร้างและชื่อไปด้วย กล่าวคือ ที่ทำการอนามัย จังหวัดได้เปลี่ยนชื่อเป็น”สำนักงานนายแพทย์ใหญ่จังหวัด” และนายแพทย์อนามัยจังหวัดเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น”นายแพทย์ใหญ่จังหวัด” เป็นผลทำให้โรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศเปลี่ยนสังกัดมาขึ้นกรมการแพทย์และ อนามัยด้วย โดยมีสายบริหารบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายแพทย์ใหญ่จังหวัด ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูประบบโครงสร้างการบริหารราชการครั้งใหญ่อี ครั้งหนึ่งในปี 2517 มีส่วนราชการในสังกัดกรมจำนวน 6 กรม คือ

1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. กรมการแพทย์
3. กรมอนามัย
4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. กรมควบคุมโรคติดต่อ
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

และ ได้โอนกิจการของงานส่วนราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมด มาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงทำให้ส่วนราชการในสังกัดกรมการแพทย์และอนามัย โอนมาขึ้นกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานระดับจังหวัดในราชการส่วนภูมิภาคก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด” ตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่จังหวัดเปลี่ยนชื่อเป็นตำแหน่ง “นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด” ซึ่งยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. ขุนอาจอนามัย 2471 – 2474
2. ขุนแผ้วภัยพยาธิ์ 2474 – 2483
3. ขุนวิวรณ์สุขวิทยา 2483 – 2488
4. ขุนขจัดสรรพโรค 2488 – 2489
5. นายแพทย์ประจำ วัชระปาน 2489 – 2490
6. นายแพทย์ชลอ จันทร์สุวรรณ 2490 – 2492
7. ขุนอาจอนามัย 2492 – 2492
8. ขุนขจัดสรรพโรค 2492 – 2493
9. นายแพทย์จำรัส นิลประดับ 2493 – 2496
10. ขุนภักดีสุขกิจ 2496 – 2497
11. นายแพทย์จำรัส นิลประดับ 25 มกราคม 2497 – 30 กันยายน 2508
12. นายแพทย์อุทัย สุประดิษฐ์ 1 ตุลาคม 2508 – 29 ตุลาคม 2510
13. นายแพทย์สุนทร สุขเวชชวรกิจ 3 มกราคม 2510 – 14 มกราคม 2517
14. นายแพทย์สำรวย อัศวิกุล 15 มกราคม 2517 – 13 พฤษภาคม 2517
15. นายแพทย์สุนทร สุขเวชชวรกิจ 15 พฤษภาคม 2517 – 4 สิงหาคม 2531
16. นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ 9 กันยายน 2531 – 18 ตุลาคม 2537
17. นายแพทย์สมาน รุ่งศรีทอง 14 พฤศจิกายน 2537 – 27 กุมภาพันธ์ 2541
18. นายแพทย์วินัย สวัสดิวร 6 มีนาคม 2541 – 10 พฤศจิกายน 2543
19. นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน 13 พฤศจิกายน 2543 – 8 มกราคม 2545
20. นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงษา 9 มกราคม 2545 – 11 ตุลาคม 2546
21. นายแพทย์ บัวเรศ  ศรีประทักษ์ 15 ตุลาคม 2546 – 1 ธันวาคม 2557
22 นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ 19 มกราคม 2558 - 1 ส.ค.2561 
23 นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ 24 กันยายน 2561 - 3 ตุลาคม 2564
24 นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ 4 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่เลขที่ 782 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000

เบอร์โทรติดต่อ  056-232001
เบอร์โทรสาร 056-225212

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.