คณะผู้บริหาร 

สาธารณสุขอำเภอ

 

 นายสมเกียรติ นิลสนธิ

สาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์

 

 

นางสมฤดี  บุญเป็ง

สาธารณสุขอำเภอโกรกพระ

 

 

นายวรัท อดุลดำรงศักดิ์

รักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอชุมแสง

 

 

นายวิทูร บุญเพ็ชร

รักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว

 

นายวีระ สังข์ทอง

สาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย

 

 

นายมนตรี ภู่เกตุ

สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว

 

 

นายสุเมธ มั่นมี

รักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอตาคลี

 

 

นายมาโนช ดีพิจารย์

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

 

 

นายพลภัทร์ คณานนท์

รักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอไพศาลี

 

 

นายอนิรุธ  จันทพาส

รักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี

 

 

นายกิตติศักดิ์ เขียวเกษม

สาธารณสุขอำเภอลาดยาว

 

 

นางนิภาพร เชลงวิทย์

สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า

 

 

นายภูดิศ แก้วจรูญ

สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์

 

นางสายใจ วงษ์นาค

รักษาการแทนสาธารณสุขอำเภอแม่เปิน

  

นางวาสนา พันธุ์สุข

สาธารณสุขอำเภอชุมตาบง