คณะผู้บริหาร 

สาธารณสุขอำเภอ

 

 นายสมเกียรติ นิลสนธิ

สาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์

 

 

นางสมฤดี  บุญเป็ง

สาธารณสุขอำเภอโกรกพระ

 

 

นายวรัท อดุลดำรงศักดิ์

สาธารณสุขอำเภอชุมแสง

 

 

นายวิทูร บุญเพ็ชร

สาธารณสุขอำเภอหนองบัว

 

 

 

นายสุเมธ มั่นมี

สาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย

 

นางสาววงศ์จันทร์ วงศ์เกียรติขจร

สาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว

 

 

นายภูดิศ แก้วจรูญ

สาธารณสุขอำเภอตาคลี

 

 

นายมาโนช ดีพิจารย์

สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก

 

 

นายพลภัทร์ คณานนท์

สาธารณสุขอำเภอไพศาลี

 

 

นายอนิรุธ  จันทพาส

สาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี

 

 

นายกิตติศักดิ์ เขียวเกษม

สาธารณสุขอำเภอลาดยาว

 

 

นางนิภาพร เชลงวิทย์

สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า

 


นายวิษณุ มากบุญ
สาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ 

 

 

นางสายใจ วงษ์นาค

สาธารณสุขอำเภอแม่เปิน

  

 

 

นายธนกฤต  พงษ์ภูมิพิพัฒน์

สาธารณสุขอำเภอชุมตาบง