คณะผู้บริหาร 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

 

 

นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

เบอร์โทรติดต่อ 056-232001

 

 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

น.พ.ประวิทย์  สายคุณากร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

น.พ.อำนาจ  น้อยขำ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

 นายโกวิทย์  พยัฆวิเชียร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

   นายสกล คลังพลอย 
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

(ด้านบริหาร)

นางอุทัย สินเพ็ง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านบริการทางวิชาการ)

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

  นายสัญชัย ใบไพศาล
ตำแหน่ง เภสัชกรเชี่ยวชาญ
(หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข)

นางเพ็ญพร  โภควิริยะ
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย)

  

นายนเรศ คงโต
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด)

นายศิววงค์  เกิดลาภ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)

   

นางสาวณัฐธยาน์ ปฐวีนนทวงศ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ)

นายธีระ เก่งเขตรกรณ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)

นางสาวพรทิพย์ อนุตรพงศ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ)
 

นางปิยฤดี ฉายแสงมงคล
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก)

นายณัฏฐ์ณเรศ เรืองแจ่ม 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย)

นายวิษณุ  สะบายแท้
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ)

 

นางกชกร แถวสุวรรณ
ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
(หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข)

นางกมลรัตน์ จั่นฤทธิ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรี เก่งเขตรกรณ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

  

นางสาวสุภารัตน์ วงษ์ยศ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร