คณะผู้บริหาร 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

 

 

นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

เบอร์โทรติดต่อ 056-232001

 

 

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

น.พ.ประวิทย์  สายคุณากร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

น.พ.อำนาจ  น้อยขำ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

 นายโกวิทย์  พยัฆวิเชียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

   นายสกล คลังพลอย  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านบริหาร)

     นางสุมาลี กลิ่นแมน   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
(ด้านบริการทางวิชาการ)

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธาณรสุขจังหวัดนครสวรรค์

   

    นายสัญชัย ใบไพศาล

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข)
 
           

นางเพ็ญพร  โภควิริยะ
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ)

 

 

 นางไพจิตร พุทธิศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด)
 

ดร.กิติพงศ์  กลิ่นแมน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
 

          

นางสาวอารี ฉัตรชัยรัตนเวช
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
 
 

นายธีระ เก่งเขตรกรณ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)
 

 

 

นางสาวพรทิพย์ อนุตรพงศ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ)
 

 

นางปิยฤดี ฉายแสงมงคล
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
 
 

นางอุทัย สินเพ็ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย)
 
 

นางจุรีทิพย์ ชนาลังการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
(หัวหน้าสำนักเลขานุการ)
 
 

 

นายวิษณุ  สะบายแท้
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
 
  
นางกชกร แถวสุวรรณ
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข)
 

นางกมลรัตน์ จั่นฤทธิ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
 
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรี เก่งเขตรกรณ์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)