คณะผู้บริหาร 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

 

แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

 

นายแพทย์ วัชรชัย พิริยะศักดิ์จินดา 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกรกพระ

 

 

แพทย์หญิงบุญญธิดา ยาอินทร์

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสง

 

 

 

นายแพทย์ก้องเกียรติ บุญญาอารักษ์

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัว

 

 

แพทย์หญิงวิริยา พัฒนพูนสิน 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรรพตพิสัย

  

 

นายแพทย์วศิน ทองทรงกฤษณ์ 

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

 

แพทย์หญิงศรุตา ช่อไสว 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาคลี

 

 

นายแพทย์อำนาจ น้อยขำ

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะโก

 

นายแพทย์สุรัตน์  บุญยืน 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไพศาลี

 

 

แพทย์หญิงศิริพรรณ ชมภูพู่ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยุหะคีรี

 

 

แพทย์หญิงจีรภา โพธิ์พรม 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดยาว

 

 

นายแพทย์วสันต์  พนธารา

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากฟ้า

 

นายแพทย์ประวิทย์ สายคุณากรณ์ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์

 

แพทย์หญิงจีรภา โพธิ์พรม

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมตาบง