6 ธค 2565
แจ้ง โรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ กลุ่มงานภายใน สสจ.นครสวรรค์ ทุกกลุ่มงาน

ด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร. หรือ DGA) กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการ MailGoThai (ระบบ Email สสจ.นครสวรรค์ ) สู่บริการระบบ workD Platform ซึ่งจะเป็นการยกระดับการให้บริการ และตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนั้น ประกอบด้วย ระบบ eMail,Chat,Meet,Office365 และ One Drive

ทำให้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จะไม่สามารถ รับ-ส่ง Email ผ่านระบบ MailGoThai (ระบบ Email สสจ.นครสวรรค์ ) ได้ แต่ยังสามารถเข้าดู Email เก่าได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังทดสอบระบบ และจัดเตรียมบัญชีผู้ใช้ Email ระบบ MailGoThai เดิมทุก Account ให้เข้าใช้งานระบบ workD Platform ระบบใหม่ได้ และจะแจ้งการ log in เข้าใช้งานให้ทราบต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวก
ครับผม

8 ธค 2565
ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) เพื่อยกระดับเครื่องมือในการทำงานของบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งครอบคลุมถึงบริการด้าน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการส่งข้อความเพื่อสนทนา ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์และนัดหมาย ระบบโปรแกรมสำนักงาน และพื้นที่จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ในการนี้ จากระบบที่หน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) ที่หน่วยงานของท่านใช้บริการอยู่นั้น สพร. จะดำเนินการโอนย้ายข้อมูล จากระบบ MailGoThai เดิมไปยัง ระบบ workD Platform

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้ระบบตาม QR-Code แบบสอบถามผ่าน Google Form 

https://forms.gle/9P4f72YxjkgNhC4VA