เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA : Public sector Management Quality Award)

 

 

รายงานผลการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

หมวด 1 : การนำองค์กร
หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 : การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 : การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 : ผลลัพธ์การดำเนินการ

ลำดับ หน่วยงาน ไฟล์เอกสารการดำเนินการ หมายเหตุ
1 สสจ.นครสวรรค์ PMQA สสจ นครสวรรค์ 18 มิถุนายน 2561.zip  
2 สสอ.เมือง  สสอ-เมืองฯ.zip  
3 สสอ.โกรกพระ สสอ-โกรกพระ.zip  
4 สสอ.ชุมแสง สสอ-ชุมแสง.zip  
5 สสอ.หนองบัว สสอ-หนองบัว.zip  
6 สสอ.บรรพตพิสัย สสอ-บรรพคพิสัย.zip  
7 สสอ.เก้าเลี้ยว สสอ-เก้าเลี้ยว.zip  
8 สสอ.ตาคลี สสอ-ตาคลี.zip  
9 สสอ.ท่าตะโก สสอ-ท่าตะโก.zip  
10 สสอ.ไพศาลี สสอ-ไพศาลี.zip  
11 สสอ.พยุหะคีรี สสอ-พยุหะคีรี.zip  
12 สสอ.ลาดยาว สสอ-ลาดยาว.zip  
13 สสอ.ตากฟ้า สสอ-ตากฟ้า.zip  
14 สสอ.แม่วงก์ สสอ-แม่วงก์.zip  
15 สสอ.แม่เปิน สสอ-แม่เปิน.zip  
16 สสอ.ชุมตาบง สสอ-ชุมตาบง.zip  

 

 

เอกสารการประชุม PMQA 21-22 พ.ย.62 กพร.สป.สธ.