รายงานการได้รับวัคซีน COVID-19  

 

 

read more 

 

รายงานประจำวัน COVID-19 Daily Report 

 

 

 ประกาศ /คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์
 

เรียน พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชน

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ขอเรียนว่าข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 จะต้องดำเนินการสอบสวนโรคโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง การลงช่วงเผยแพร่ Timeline ของผู้ป่วยอาจมีผลกระทบต่อความตื่นตระหนกของประชาชน และอาจเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยได้ จึงยังไม่สามารถให้รายละเอียดูในขณะที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคได้ ยกเว้นทางผู้ป่วยที่เป็นเจ้าของข้อมูลจะให้ข้อมูลเอง ซึ่งจะมีความเที่ยงตรงกว่าก็สามารถทำได้ อย่างไรก็ตามทางสาธารณสุขจะมีมาตรการในการควบคุมป้องกันอย่างเข้มข้นไปก่อนอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการระบาดของโรค จึงแจ้งให้ประชาชนทราบ เพื่อทำความเข้าใจอย่างถูกต้องครับ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
29 มีนาคม 2563

 

 

สรุปใจความสำคัญ
  • ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) ขอให้ประชาชนและผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหลักฐานการทำประกันสุขภาพ ให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง อ่านเพิ่มเติม
  • ผู้เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่องเข้าประเทศไทย จะถูกคุมไว้สังเกตอาการภายในที่พักอาศัย 14 วัน อ่านเพิ่มเติม
  • ผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ให้ดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และป้องกันตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อ่านเพิ่มเติม