ร้อยละของบุคคลากรสาธารณสุข
มี ดิจิทัลไอดี

วันที่ 2023-09-12

ร้อยละของประชาชน
มี ดิจิทัลไอดี

วันที่ 2023-09-12ตารางแสดงจำนวนร้อยละการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 2023-09-12

รหัส อำเภอ กลุ่ม ประชาชน (คน) กลุ่ม เจ้าหน้าที่ สธ. (คน)
จำนวน พิสูจน์ ร้อยละ คงเหลือ จำนวน พิสูจน์ ร้อยละ คงเหลือ
6001 เมืองนครสวรรค์ 240,533 32,307 13.43 208,226 2,500 2,180 87.20 320
6002 โกรกพระ 33,109 9,803 29.61 23,306 181 171 94.48 10
6003 ชุมแสง 61,331 2,226 3.63 59,105 246 225 91.46 21
6004 หนองบัว 54,290 6,227 11.47 48,063 208 188 90.38 20
6005 บรรพตพิสัย 74,500 664 0.89 73,836 343 252 73.47 91
6006 เก้าเลี้ยว 13,873 803 5.79 13,070 136 121 88.97 15
6007 ตาคลี 88,415 10,038 11.35 78,377 357 334 93.56 23
6008 ท่าตะโก 64,875 8,351 12.87 56,524 232 183 78.88 49
6009 ไพศาลี 67,809 8,790 12.96 59,019 273 132 48.35 141
6010 พยุหะคีรี 58,801 6,768 11.51 52,033 170 155 91.18 15
6011 ลาดยาว 78,798 4,713 5.98 74,085 349 297 85.10 52
6012 ตากฟ้า 39,072 2,718 6.96 36,354 188 166 88.30 22
6013 แม่วงก์ 49,255 5,705 11.58 43,550 130 124 95.38 6
6014 แม่เปิน 19,399 4,833 24.91 14,566 16 14 87.50 2
6015 ชุมตาบง 18,110 3,089 17.06 15,021 89 83 93.26 6
รวม 962,170 107,035 11.12 855,135 5,418 4,625 85.36 793