ร้อยละของประชาชน
มี HealthID

วันที่ 2024-04-11ตารางแสดงจำนวนร้อยละการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล HealthID จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 2024-04-11

รหัส อำเภอ ลงทะเบียนพิสูจน์ยืนยันตัวตน HealthID เพิ่มขี้น(คน)
เป้าหมาย พิสูจน์ ร้อยละ คงเหลือ
6001 เมืองนครสวรรค์ 173,384 95,692 55.19 77,692 175
6002 โกรกพระ 24,247 19,914 82.13 4,333 2
6003 ชุมแสง 44,404 29,609 66.68 14,795 80
6004 หนองบัว 49,881 31,839 63.83 18,042 23
6005 บรรพตพิสัย 60,299 40,906 67.84 19,393 67
6006 เก้าเลี้ยว 24,353 11,363 46.66 12,990 20
6007 ตาคลี 57,992 51,763 89.26 6,229 37
6008 ท่าตะโก 48,435 36,549 75.46 11,886 33
6009 ไพศาลี 52,382 34,828 66.49 17,554 77
6010 พยุหะคีรี 41,749 33,911 81.23 7,838 62
6011 ลาดยาว 64,208 38,996 60.73 25,212 64
6012 ตากฟ้า 29,052 16,363 56.32 12,689 23
6013 แม่วงก์ 38,889 17,876 45.97 21,013 17
6014 แม่เปิน 15,369 9,559 62.20 5,810 2
6015 ชุมตาบง 14,254 9,269 65.03 4,985 12
รวม 738,898 478,437 64.75 260,461 694


ตารางแสดงจำนวนร้อยละการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ ProviderID จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 2024-04-11

รหัส อำเภอ ลงทะเบียน ProviderID เพิ่มขี้น(คน)
เป้าหมาย จำนวน ร้อยละ คงเหลือ
6001 เมืองนครสวรรค์ 3,051 2,785 91.28 266 0
6002 โกรกพระ 223 221 99.10 2 0
6003 ชุมแสง 285 236 82.81 49 0
6004 หนองบัว 248 180 72.58 68 0
6005 บรรพตพิสัย 424 366 86.32 58 0
6006 เก้าเลี้ยว 192 150 78.13 42 0
6007 ตาคลี 429 352 82.05 77 0
6008 ท่าตะโก 310 222 71.61 88 0
6009 ไพศาลี 305 252 82.62 53 0
6010 พยุหะคีรี 266 184 69.17 82 0
6011 ลาดยาว 425 378 88.94 47 0
6012 ตากฟ้า 257 197 76.65 60 0
6013 แม่วงก์ 160 148 92.50 12 0
6014 แม่เปิน 29 17 58.62 12 0
6015 ชุมตาบง 136 116 85.29 20 0
รวม 6,740 5,804 86.11 936 0


ตารางแสดงจำนวนสถานพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมโยงข้อมูล HIS เข้าระบบ Moph-PHR กระทรวงสาธารณสุข วันที่ Update2024-04-11

รหัส อำเภอ จำนวนสถานพยาบาล (แห่ง) จำนวน ส่ง PHR เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ส่ง
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
6001 เมืองนครสวรรค์ 38 33 86.84 27 71.05 6 15.79 5 13.16
6002 โกรกพระ 10 10 100.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00
6003 ชุมแสง 17 17 100.00 8 47.06 9 52.94 0 0.00
6004 หนองบัว 16 16 100.00 7 43.75 9 56.25 0 0.00
6005 บรรพตพิสัย 18 18 100.00 10 55.56 8 44.44 0 0.00
6006 เก้าเลี้ยว 7 7 100.00 2 28.57 5 71.43 0 0.00
6007 ตาคลี 19 18 94.74 17 89.47 1 5.26 1 5.26
6008 ท่าตะโก 17 17 100.00 16 94.12 1 5.88 0 0.00
6009 ไพศาลี 16 16 100.00 8 50.00 8 50.00 0 0.00
6010 พยุหะคีรี 16 16 100.00 9 56.25 7 43.75 0 0.00
6011 ลาดยาว 19 19 100.00 4 21.05 15 78.95 0 0.00
6012 ตากฟ้า 12 12 100.00 10 83.33 2 16.67 0 0.00
6013 แม่วงก์ 11 11 100.00 4 36.36 7 63.64 0 0.00
6014 แม่เปิน 3 3 100.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00
6015 ชุมตาบง 4 4 100.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00
รวม 223 217 97.31 132 59.19 85 38.12 6 2.69


ตารางแสดงจำนวนประเภทสถานพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมโยงข้อมูล HIS เข้าระบบ Moph-PHR กระทรวงสาธารณสุข วันที่ Update2024-04-11 เวลา 14:25:41

รหัส ประเภทสถานพยาบาล จำนวน สถานพยาบาล(แห่ง) จำนวน ส่ง PHR เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ส่ง
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
05 โรงพยาบาลศูนย์ 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00
07 โรงพยาบาลชุมชน 13 13 100.00 11 84.62 2 15.38 0 0.00
08 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 5 5 100.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00
11 โรงพยาบาล นอก สป.สธ. 2 2 100.00 1 50.00 1 50.00 0 0.00
12 โรงพยาบาล นอก สธ. 3 1 33.33 1 33.33 0 0.00 2 66.67
13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 4 100.00 2 50.00 2 50.00 0 0.00
15 โรงพยาบาลเอกชน 5 1 20.00 0 0.00 1 20.00 4 80.00
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 190 190 100.00 111 58.42 79 41.58 0 0.00
รวม 223 217 97.31 132 59.19 85 38.12 6 2.69